பெண்கள் காலில் க ருப்பு க யிறு க ட்டி பார்த்திருப்பீர்கள்… அது எதற்கு தெரியுமா? இதற்கு பின்னால் இப்படியொரு ர கசி யம் இருக்கா??

Tamil News

பெணகள் ஒற்றை காலில் கறுப்பு க யிறு க ட்டு வதா ல் ஆப த்தா எனக் கேட்டால் கிடையாது. அவ்வாறு கட்டி கொள்வதால் நம்மை சுற்றி தீ ய சக்திகள் நெ ருங் காது. அதே போல் செ ய்வி னை சூ னி யங் கள் நெ ருங் காது. கண் தி ருஷ்டி படாது. அதுமட்டுமின்றி ச னீஸ் வர ப கவா னின் பார்வையின் வே கத் தை இந்த க றுப் பு க யிறு கு றைக் கிறது.

மேலும் இந்த கறுப்பு கயிறில் 9 மு டி ச் சுக ள் போட்டிருக்க வேண்டியது அவசியம். இதனை பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் க ட்டி கொ ள் ளலாம். அல்லது நண்பகல் 12 மணிக்கு கட்டலாம். இதை சனிக்கிழமையில் க ட்டி கொள்வது நல்லது. வலது காலில் இதனை கட்டிகொள்ள வேண்டும். கறுப்பு கயிறை நாம் கட்டி கொண்டிருந்தால் நம்மையும் அ றியா மல் நாம் வி ழுந் தாலும் மிகப் பெ ரிய ஆ பத் து வராமல் பாதுகாக்கும்.

நீண்ட கால தீ ராத நோ ய் இ ருந் தால் உ டல் ந ல கோ ளாறு_கள் இரு ந்தால், கறுப்பு கயிறை ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் வைத்து கட்டி கொள்ளவேண்டும். இதனை கட்டும் போது துர்கா தேவி மற்றும் ஆஞ்சநேயரை மனதில் நினைத்து ராம ஜெயம் உச்சரிக்கலாம். எ திர் மறை ஆ ற்ற லில் தா க்கு தல் கு றை யும். ப ருவம டைந்த ஆ ரம் பத் தில் வெ ளியே செல்லும் பெ ண்களுக்கு இதனை கட்டி விடுவது மிக நல்லது.