பெண்கள் க ர்ப் பமா வ தை த டுக் கும் எண்ணெய் எது தெரியுமா?? இதோ நீங்களே பார்த்து தெரிந்துக் கொள்ளுங்க…!!

Videos

க ர்ப் பமாவ தை த டுக் கும் எண்ணெய் எது தெரியுமா? அந்தக் காலத்தில் இருந்த முன்னோர்கள் க ர்ப் பமா வதை தா ம்ப த் ய உ றவி ல் ஈ டு ப டும் போது க ர்ப் பமா வதை எப்படி த டுத் தாங் க என்று இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.

இதோ அந்த வீடியோ இதோ…