பொதுவாக உங்க தொ டையி ன் இ டுக் கில் ஏற்படும் பு ண்க ள், அ ரிப் பு மற்றும் க ருமை யை நீங்க… இதை மட்டும் செய்யுங்க போதும்…!!

health Videos

நம் உடலில் க ருமை யான பகுதிகளை வெள்ளையாக்க சில இயற்கை வழிகள் உள்ளன. உதாரணமாக தொ டையி ன் பின் புறம் தொடையின் அடிப்புறம் மற்றும் தொடையின் இடுக்குகளில் படிந்துள்ள உள்ள க ருமை களை போக்கலாம்.

அ ரிப் பு மற்றும் எ ரிச் ச லை த டுக் கவும். இ ருக் கமா ன உ ள்ளா டைக ள் அ ணி வதா ல் ஏற்படக் கூடிய க ருமை யை நீ க்க சிலருக்கு க ழுத் தில் ஏற்படுகின்ற க ருமை கள் ம றைய இந்த டிப்ஸை செய்து பாருங்க. வீடியோ இதோ..