ப ருவ மடை ந்து பல வருடமாகியும் திருமணம் ஆ காத தால் இந்த பெண் செய்த கா ரியத் தை பாருங்க… அப்படி என்ன செய்தார் தெரியுமா??

Videos

என்னுடைய அப்பா ஆண் வா ரிசு களி ல் தே டுவ தில் தோ ற்று போய் உள்ளார். மூன்று பெண்களில் முதலாவது பெண் தான் நான். அதன் பின் அப்பா இ றந் து விட்டார். என்னுடைய முதல் தங்கைக்கு எனக்கு முன்னே ஆண் துணை தேவைப்படுகிறது. என்று திருமணம் செய்துக்கொண்டு வாழா வெட்டியா வீட்டிற்கு திரும்ப வந்து விட்டால்.

மேலும் இது என்ன நடந்தது என்று இந்த வீடியோவை பாருங்க…