முன்னணி நடிகரான நரேனின் மனைவி யார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா.? இதோ வெளியான புகைப்படத்தினை பார்த்து அட இவங்களா என்று ஷா க் கான ரசிகர்கள் ..!!!

சினிமா

மலையாள மற்றும் த மிழ் பட ங்க ளில் நடித்துள்ள பிரபல தி ரைப்ப ட ந டிகரா ன சுரீ குமார் அவரது மேடை ப் பெயரான நரைன் என்பதன் மூல மே மக் கள் ம னதில் இட ம் பிடித்தார் . அடூர் கோபாலகிருஷ்ணனின் நி ஜல்குத்து என்ற தி ரைப்பட த்தி ல் தான் முத ன் மு தலில் அறி முகமா னார். அதை த் தொடர்ந்து மலையா ள ப டங்களான 4 திபீப்பிள் அச்சுவி ன்டே அம்மா , மற்றும் வகுப்பு தோழர்கள் ஆகிய படங்களி ல் நடித்தார். ந ரேன் த மிழ் அறிமுக மானது மி ஸ்கி ன் இ யக்கி ய சி த்திர ம் பேசுதடி என்ற ப டத்தி ன் மூல ம் தான்.

இவரது முதல் வணிக ப் ப டமா ன 4 திபீப்பிள் த மிழ் மற்றும் தெலு ங்கி ல் ட ப்பி ங் செய்யப்பட்டது. அவர் அ ச்சுவின் டே அம்மாவில் போ ராடு ம் வ ழ க் க றி ஞ ரா ன இம்மானுவேல் ஜான் ஆ காசித்தரித் தார். மே லும் ஷீலபதியி ல் ஜீவன் என்ற மரு த்துவ ராக வும் நடி த்தார் . அ தன் மூ லமே அவரின் நடிப்பு தி றமை க ள் ம க்க ள் ம த்தியி ல் பே சப்பட் ட து .

அன்னோரிகல் மற்றும் வ குப் பு தோழர் களிலும் அவர் அற்புதமான வே டங்க ளில் ந டி த்தா ர். இயக்குனர் லா ல் த யாரித்த பாந்த யா கோஜி மூ லம் மலையாள திரை யுலகி ல் ஒரு சுயாதீன அதி ரடி ஹீ ரோவாக மீ ண்டும் தொட ங்கப் பட் டார். அவர் 20க்கும் மே ற்பட் ட மலை யாள தி ரை ப்பட ங்களில் நடி த்து ள்ளார். அவர் நடி த்த நெஞ்சிரு க்கும் வரை என்ற படமே த மிழ் தி ரையுலகில்.

அவரு க்கு என ஒரு ரசி கர் பட் டாள த்தை யே உரு வாக் கி கொடு த்தது . தான் கா தலி த்த பெ ண்ணி ற்கா க த ன்னை தானே து ப்பாகி யால் சு ட் டுக் கொ ண் டு த ன் இதயத்தை கு டுத்து தன் கா தலி யை கா ப் பா ற் று வா ர் . அந்த காட்சி இன் னும் ப ல ர சிகர் கள் மன தில் நீ ங்காது இடம் பிடி த்து உள்ளன. பிடி கு ஞ்சு மு ஹ ம்ம துவி ன் வீரபுத் ரன் ப டத்தி ல் ந ரேன் முக் கிய கதா பாத்திரத்தில் நடி த்தார்.

இயக்கு னர் மிஸ்கினுட ன் மீண் டும் அ ஞ்சாதே திரை ப்பட த்தி லும், சூப்பர் ஹீ ரோ திரை ப்படமான முக மூடி யிலும் மீண்டும் ஒரு நடிப் பு ச காப்தத் தை வெளி க்கொண் டு வந்தார். இதனை தொடர் ந் து அவர் என்ன ஆனார் என்ப தே ப லருக் கும் தெ ரியாம ல் இருந்த நி லையி ல் இய க்குன ர் லோ கேஷ் கனக ராஜ் மற்றும் நடிகர் கார் த்தியுட ன் இணை ந்து நடி த்த படமே கை தி ஆகும் .

இந்நிலையில் அவர து ம னை வி மற்றும் குழ ந்தைக ளுட ன் இருக்கு ம் அ ழ கிய குடும் ப புகை ப்பட ங்க ள் ச மூக வ லைதள ங்களில் வ ளம் வந்து ரசிகர் களிட ம் பெ ரும் அ திர் ச்சி யை ஏ ற்படு த்தியுள் ள து என்று தான் சொல்ல வேண்டு ம்