மூடியிருக்கும் பாத்ரூமை எட்டிப் பா ர்க் குற உனக்கு வெ க்கமா இல் ல !!! க டும் ச ர்ச் சை க்கு உ ள்ளா ன அமுதவாணன் .. இதோ வி றுவி றுப்பான வீடியோவை நீங்களே பாருங்க ..!!

Bigg Boss

மூடியிருக்கும் பாத்ரூமை எட்டிப் பா ர்க் குற உனக்கு வெ க் க மா இ ல் ல !!! க டும் சர்ச் சை க்கு உ ள் ள ன அமு தவாணன் .. இதோ வி றுவி று ப்பா ன வீடி யோவை நீங்களே பாருங்க ..!!பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி 7வது வாரத்தை எட்டி உள்ளது.இந்த வாரம் நடந்த ஓபன் நா மினேஷனில் அசீம், மணிகண்டன், அமுதவாணன், கதிரவன், ராம், ராபர்ட் மாஸ்டர், தனலட்சுமி என ஏழு பேர் லிஸ்டில் இருக்கிறார்கள். இதனால் இந்த வாரம் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பனது ரசிகர்களிடையெ அதிகமாகவே காணப்படுகின்றது.பிக் பாஸ் தொடங்கியதில் இருந்தே

ஒவ்வொரு போட்டியாளர்களும் தன்னுடைய இ ருப் பை காட் ட வேண்டும் என்பதற்காக தே வையே இல்லாத விஷ யத்திற்கு ச ண் டை போ ட்டு வருகி ன்றனர்.நேற்று பிக் பாஸ் வீட்டில் நடந்த நீதிமன்ற டாஸ்கில், அமுதவாணன் ஜனனியை அம்பாக பயன்படுத்தவி ல்லை என்ற வ ழக் கை எடுத்து அசீம் வா தாடி னா ர்.இதனை அடுத்து ஒவ்வொரு ஹ வுஸ்மேட்டினுடை ய வா தம் இ ன்னு ம் தொ டர் கின்ற து.

இந்நிலையில் தற்போது க டும் வி மர்சன த்திற்கு உள் ளா கும் வகையில் பிக்பாஸ் வீட்டில் அமுதவானன் செயல்பட்டு இருக்கிறார்.ஆம், அவர் போட்டியாளர் அனைவரும் பயன்படுத்தும் பா த்ரூம் ஒன் றி ல் மூடி யிருக் கும் போது அருகில் நின்று எ ட் டி பா ர் த்திரு க்கி றார். அவரின் அந்த செ யல் த ற்போ து நெட்டிசன்களின் க டு ம் வி மர்ச னத்தி ற்கு உ ள் ளா கி இருக்கிறது.