ம துபோ தையால் வாழ்க்கையை இ ழ ந்த நடிகை சில்க் ஸ்மிதாவின் த ற்கொ லைக்கு என்ன காரணம் என்று தெரியுமா ..? வெளியான தகவலை கேட்டு க ண்க ல ங்கிய ரசிகர்கள் ..!!

சினிமா

மலையாள சினிமாவில் தான் அப்போதெல்லாம் அந்த மாதிரியான நடிகைகளின் வருகை தமிழ் சினிமாவில் அதிகரித்தது. அப்படி பல நடிகைகள் தமிழில் அறிமுகமாகி கொடிக்கட்டி பறந்தனர். அந்தவரிசையில் இருந்தவர் தான் நடிகை சில்க் ஸ்மிதா. அனைத்து நடிகர்களும் அப்போது இவர் தான் நடிக்க வேண்டும் என்று கூறிய நடிகைகளில் இவரும் ஒருவராக பீ க் நடிகையாக இருந்தார். அப்படி இருக்கும் போது சில்க் ஸ்மிதா ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக த ற்கொ லை செய்து இறந்தார்.

அதற்கு பல காரணங்கள் கூறப்பட்டு வ ழ க்கு முடிக்காமலே இருந்தது. அவர் சம்பாதித்த பணத்தை வைத்து நிறைய பேருக்கு உதவி செய்ததாகவும், கடைசியில் அவரது க ஷ்ட காலத்தில் உதவி பெற்றவர்கள் அனைவரும் கை வி ட்டதா கவும் அதனால் ம னமு டைந்த சில்க் ஸ்மிதா த ற்கொ லை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. புகழின் உ ச்ச த்திற்கு சென்ற சில்க்ஸ்மிதா போ தை பழ க்க த்திற்கு அ டி மையாகி அந்த போ தை ப ழ க்கத் திலி ருந்து வெ ளிவர மு டி யாமல் அ வ தி ப்ப ட்டு வந்தார்.

இப்படி போ தை யில் ஊறிப்போன அவருக்கு அதிக போ தை தே வைப் பட்டதால் போ தை மா த்தி ரை கள் உட்கொள்ளவும் ப ழகிக் கொண்டார். அந்த போ தை மா த்தி ரை களை ஒரு டாக்டர் மூலம் பெற்றதாகவும் நாளடைவில் அந்த டாக்டரை மணமுடித்துக் கொண்டதாகவும் கூறுகின்றனர்.

சில்க் ஸ்மிதா கல்யாணம் செய்த ம ரு த் துவர் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆனவர். அவருக்கு வா லிப வயதில் ஒரு பையன் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அந்த பையனை படத்தில் நடிக்க வைப்பதற்காக சில்க் ஸ்மிதா தான் செல்லும் அனைத்து சூட்டிங் ஸ்பாட்டிற்கு அழைத்துச் சென்றதாகவும், எல்லா இயக்குனர்களிடம் அவருக்காக சிபாரிசு செய்ததாகவும் கூறுகின்றனர்.

சில்க் ஸ்மிதா அந்த பை யனுடன் சுற்றுவதை பார்த்த சொந்த தந்தையே, அவனுடன் உ றவு வைத்து இருக்கிறாயா என்று கேட்டதாகவும் அதனால் ம னமுடை ந்த சில்க் ஸ்மிதா த ற்கொ லை செய்து கொண்டதாகவும் கூறுகின்றனர்.