ம ருத் துவம னையி ல் உ யிரு க்கா க போ ராடு ம் தன் தாயை கா ப்பா ற்ற கையில் 1 ரூபாயை வைத்துக்கொண்டு கடை கடையாக சென்று இந்த சிறுவன் செய்த கா ரிய த் தை பாருங்க…!!

Videos

ம ருத் துவம னையி ல் தாய் உ யிரு க் கு போ ராடிக்கொ ண்டிரு க்கும் நிலையில் ஒரு 8 வயது சிறுவன் கையில் ஒரு ரூபாய் காசை வைத்துக்கொண்டு கடைக்கு வாரான். அந்த சிறுவன் ஒவ்வொரு கடைக்கு போய் கேட்கிறான் இந்த காசுக்கு இறைவன் இருந்த குடுங்க கிடைப்பாரா என்று கேட்கிறான்

அந்த கடைக்காரர்கள் இவருக்கு என்ன பை த்தி யம் புடிச்சிருக்கா என்று அந்த சிறுவனை விட்டு விருறாங்க அந்த சிறுவன் எதற்க்காக செய்தான் என்று தெரியுமா தெரிந்தால் ஆடிப்போயிடுவீங்க.. இதோ பாருங்க..