ம ழைக் காலத் தில் வரும் சே ற்று ப் பு ண் ணை செலவே இ ல்லா மல் வெறும் 3 நாட்களில் குணமாக்க அற்புதமான வீட்டு வைத்தியம் இதோ…!!

health Videos

மழை காலங்களில் பொதுவாக ஒரு சிலருக்கு வரும் தொ ந்தர வு தான் இந்த சே ற்றுப் பு ண். இதை நம் வீட்டிலிருந்தே சரி செய்ய முடியும்.
இந்த சே ற்று ப்பு ண் மழைக்காலத்தின் போது சே று மற்றும் ச கதி களி லும் மண்ணில் அதிக நேரம் செ ருப்ப ணியா மல் வெறும் காலுடன் நிற்பதால் வரக்கூடும்.

இதை  சரி செய்ய அதிக செலவே இ ல்லா மல் சேற்றுப்புண்ணை வெறும் 3 நாட்களில் குணமாக்க அற்புதமான வீட்டு வைத்தியம் எப்படி சரி செய்வது என்று இந்த  வீடியோவை பாருங்க இதோ…