ரட்சகன் பட நடிகை சுஷ்மிதாவா தற்பொழுது என்னவானார் என்று தெரியுமா.? புகைப்படத்தினை பார்த்து அசந்து போன ரசிகர்கள் ..!!!

சினிமா

நடிகை சுஷ்மிதா சென் எ ன்ப வர் பா லிவு ட் சி னிமா வில் மு ன்ன ணி ந டிகை யாக வ லம் வந்து கொ ண்டி ருக்கி றார். இவர் த மிழ் சி னிமா வில் ரட்சகன் என்ற திரை ப்பட த்தி ன் மூ லமா க க தாநா யகி யாக அ றிமு கமா னார் என் பது குறி ப்பிட த்த க்கது. இ ந்த ப்பட த்தி ன் இவர் தெலு ங் கு நடிகரான நாக ர்ஜுனா வுடன் ஜோடி சேர் ந்து நடி த்து ள்ள.

இந்த படம் த மிழ் ர சிக ர்களி டம் பெரும் ஒரு ந ல்ல வ ரவே ற்பை பெ ற்றது. மேலும் இவர் 1994 ஆம் ஆண்டு மிஸ் யுனிவ ர்ஸ் என்ற ப ட்ட ம் பெ ற்று ள்ளார். அதை யடு த்து இயக்குனர் சங்க ரின் இய க்க த்தில் வெ ளிவ ந்த மு தல்வ ன் பட த்தி ல் ஒரு பா டலு க்கு நடனம் ஆடி இரு ப்பார்.

அ த்து டன் சில த மிழ் பட ங்க ளில் நடி ப்ப தை நி றுத் தி விட் டார் சுஷ்மிதா சென். இவர் தற்போது நாகர்ஜுனாவின் ர க்‌ஷகா டு என்ற தெ லு ங்கு பட த்தில் ஒரு கு த்து ப்பா ட்டு க்கு ந டனமா டியிரு க்கிறார்.மேலும் ரேனி மற்றும் அ லி ஷா செ ன் என இரண்டு பெ ண் கு ழ ந்தைக ளை த த் து எடுத்து வள ர்த் து வருகி றார்.

மேலும் நடிகை சுஷ்மிதா சென் த ன் னைவிட 14 வயது குறை வான ரோ ஹ்ம ன் ஷாவா ல் என்ற வா லிப ரை தி ரும ணம் செய்ய உ ள்ளதா க தற்போது த கவல் வெ ளியா கி உள்ளது.பல பி ரபல ங்கள் தன்னை விட வ ய து குறை ந்த ஆ ண்க ளை தி ரும ணம் செ ய்வ து ஒன்றும் பு தித ல்ல.

அந்த வகையில் 44 வ யதா கும் சுஷ்மிதா சென் த ற்போ து தன்னைவிட 14 வ யது குறை ந்த ரோ ஹ்ம ன் ஷாவா ல் என்ற இளைஞர் ஓடு லி வ்வி ங் டு கெ தர் வா ழ்க் கை வா ழ்ந் து வ ருகி ன்றார்.தற்போது இவரை தி ரும ணம் செய்ய முடிவு செ ய்து ள்ளா ராம். இவ ர்க ளது தி ரும ணம் வரும் நவம்பர் மாதம் ந டைபெ ற இரு ப்பதா க பா லிவு ட் வ ட்டார த்தி ல் செ ய்திக ள் வெ ளியா கியு ள்ளது…