வாவ் .. நடிகர் பிரபுதேவா படத்தில் நடித்த ஹீரோயினியா இது? இப்ப எப்படி இருக்காங்க என்று தெரியுமா? இணையத்தில் வை ர லாகும் குடும்ப புகைப்படம் இதோ ..!!!

சினிமா

தமிழ் சினிமாவில் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாக சிறு நாட்கள் எடுக்கும் ஏன்.. வருடங்கள் கூட ஆகும்.. அதிலும் குறிப்பாக மக் க ளை தங்க ளது ந டி ப் பின் மூல ம் கவர் வது என்பது சற்று இ யலா த ஒன்று. அதேபோல் தனது முதல் ப டமா க இருந்தா லு ம் தனது அந்த கேரக்டர் மூலம் மக் க ளை வெகுவா க கவ ர்ந் து பிறகு த மிழ் சினி மா வில் கொடி கட் டி ப றக் கும் நடிகைகளும் இரு க்க தான் செய் கி றா ர் கள்.

அந்த வ கை யி ல் தமிழில் தற்போது ந டிகை களி ன் படை யெடுப் பு அ திக படி யாக உள்ளா ர். அத னை தொ டர்ந்து , பல முன்னணி நடிகைகளே த ற் போது தங்களது சினிமாவில் இ ட த் தை த க்க வை த் துகொ ள்ள பெரிதும் போ ராடி வரும் நிலை ஏற் பட்டு வி ட் டது. அதிலும் தனது ஒரு பாடல் மூ ல ம் அள வி ல்லா ர சி க ர்கள் மனதில் இடம் பிடித்த ந டிகையா ன அதன் பின் இவருக்கு த மி ழ் தி ரைப்ப ட வா ய் ப் பு கள் வந்த போதும் ஹிந்தி, தெலுங்கு என செ ன்றார். அ தன் பின் த பேலா கலைஞரா ன பிக்ரம் கோஷை தி ரு ம ணம் செ ய்துகொ ண் டார்.

அதன் பின் ஆங்கில படம் மற்றும் சில பெ ங் காலி தி ரைப்ப டங்க ளில் நடித்த ஜெயா. தற்போது ஆ ண் கு ழந் தை கள் இருவரை கவனி த் துக் கொ ள் வதை யே வே லையா க வை த்திருக்கின் றா ராம். மே லும் திரை படங் களுக் கு நோ சொல்லும் ஜெயாவின் க ண வ ர் குழ ந்தைக ளுடன் இருக்கும் பு கைப் ப டம் ஒன்று வெ ளியா கி வைரலா கி வருகிறது.

அவரது பு கை ப்ப ட த்தை பா ர் த்த ர சிகர் கள் இப்பவும் அப்ப மாதிரியே அழகா இருக்காங்க.. என கூறி வரு கின்றனர். நடிகை ஜெயாசீல் தமிழில் பெண் ணின் மன தை தொட் டு தி ரைப்பட த்தி ன் மூ லம் நாயகி யா க அறிமுக மானார். முதல் தி ரைப்ப டமே தமிழ் ர சிகர்க ளிடம் வ ரவேற்பை பெ ற்ற து.

இந்த தி ரைப் படத்தி ல் பி ரபு தே வாவு டன் ஜோ டி சே ர் ந்த ஜெயா சீல் “கண்ணு க்குள்ளே உன்னை வைத் தே ன் கண்ண ம்மா” பாடலி ன் மூ லம் இ ளைஞர்க ளி ன் கன வுக்குள் வந்தா ர். அதன் பின் கலகலப்பு, தி ரை ப்பட த்தில் நடித்த ஜெ யா// வி க்ரமுட ன் சா மு ராய் தி ரைப்ப டத்தில் ஜோ டியானா ர். இப்போது வரை அந்த பாடல் பல பேரின் பாவரேட் லிஸ்டில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.. இந்நிலையில் அவரின் குடும்ப புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது…