10 நாட்களில் எவ்வளவு கொ டூர மான மூ லம் மற்றும் பை ல்ஸ் ஆக இருந்தாலும் உடனே சரியாகி விடும்… உடனடி தீர்வு இதோ..!!

health Videos

ஒரு சிலருக்கு பை ல்ஸ் பி ரச் சனை பெரிய பி ரச் சனை யாக உள்ளது. இந்த பி ரச் ச னை ம லப் புழை யின் உ ட் பகுதியில் உள்ள ந ர ம்பு களி ன் வீ க்க த்தா ல் ஏற்படுகிறது. பெரும்பாலும் இந்த பி ரச்ச னையா ல் 40 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் தான் பா திக்கப் படுவா ர்கள்.

ஒருவருக்கு பை ல்ஸ் பி ரச் சனை இருந்தால், ம லப் புழை யில் இருந்து இ ரத் தக் க சிவு ஏற்படும் மற்றும் உட்காரும் போது அ சௌ கரி யத் தை உண்டாக்கும். மற்ற நோ ய்க ளைப் போன்று, பை ல்ஸ் பி ர ச்ச னை யை சரி செய்ய முயற்சித்தால், பெரும் பி ரச் சனை யில்  இருந்து தப்பிக்கலாம்.

மேலும் இதனை சரி செய்ய இந்த வீடியோவை பாருங்க…