80கிட்ஸ் காலத்தில் பிரபல முன்னணி நடிகையாக இருந்த ரூபிணியா இவங்க.? தற்போது எப்படி உள்ளார் என்று தெரியுமா.? இணையத்தில் வெளியான புகைப்படத்தை பார்த்து ஆடிப்போன ரசிகர்கள் ..!!

சினிமா

த மிழ் சி னிமாவில் 80 கா ல கட் டத்தி ல் இருந்த ப ல்வே று நடி கைகள் தற்போது எங்கு செ ய்து கொண் டு இரு கிறா ர்கள் என்பதே தெரியவில்லை. சினிமாக்களில் பி ஸி யான நடிகையாக இரு ந்தவர் ந டிகை ரூபி ணி. இவருடைய உ ண்மை யான பெயர் கோமல் மதுவா க்கா ர். இவர் மும்பை யில் பிற ந்து வள ர்ந்தவர். 80 களின் இறுதி யில் பிரபலமா ன நடிகை யாக வ ல ம் வ ந்தவர் இந்த ரூபினி.

நடிகர் ரஜினி, கமல், மம்மூட்டி, மோகன்லால், சத்ய ராஜ், விஜயகா ந்த், மோகன், ராமரா ஜன் என அ னை த்து மு ன்னணி நடி கர்க ளுடனு ம் நடித்து அச த்தி யவர். தற்போது 48 வயதா கும் அவர் அமி தாப் பச் சனி ன் மிலி என்ற படத் தில் கு ழ ந் தை நட் சத் திர மாக அ றிமுகம் ஆ னார்.

அதன் பின்ன ர் தென் னிந் திய ப டங்க ளி ல் நடிப்ப தற்கென செ ன் னையி ல் கு டிவ ந்தார். 1987ஆம் ஆண் டு விஜ ய கா ந்தி ன் கூலி க் கா ரன் படத்தி ல் அ றி மு க ம் ஆனார். அதன் பின்னர் ம னி தன், ரா ஜாசின்ன ரோஜா, என்ன பெ த்த ரா சா, அபூர்வ சகோத ரர்கள்,

அதன்பிறகு பு லன் விசார ணை, மைக்கேல் ம தன காமராஜன், கேப்டன் பிரபா கரன், உ ழைப் பாளி, தாமரை ஆ கிய பல ஹி ட் பட ங்க ளில் நடி த்தார். பின்னர் தனது உறவி னர், மோக ன் கு மார் ரயானா என் பவருடன் கடந்த 2000ம் ஆண்டு திரு மண ம் செ ய்துகொ ண்டார்.

நடிகை ரூபி ணி இவர்களுக்கு அனிஷா ரயான் என்ற ஒரு பெ ண் கு ழ ந் தை உள்ளது. தற்போ து அனிஷா கல்லூரி யில் படி த்து வரு கி றார். மேலும், திரு ம ண த்தி ற்கு பின் னர் நடிப்பதை நி றுத் தி வி ட்டார் நடிகை ரூபி ணி. தற்போது கு ழ ந் தை களு க்கா ன ஒரு அ றக்க ட்ட ளை யை வை த்து ந டத்தி வ ருகிறார் ரூபிணி. இவருடைய க ணவ ர் பாரதிய ஜனதா க ட்சி யின் பிரமுகர் என்பது குறி ப்பிட த்த க்கத

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *