புகைப்படத்தில் இருக்கும் இந்த குட்டி குழந்தை யாரென்று உங்களுக்கு தெரியுமா? தற்பொழுது தமிழ் சினிமாவில் இவர் தான் பி ர பல நடிகையாக உள்ளார்.. இதோ அந்த புகைப்படம் உள்ளே..!!!

சினிமா

ஒரு பக்கா கதை படத்தில் நடித்து மேகா தனது வா ழ்க்கை யைத் தொ டங் கினார். பின்னர் அவர் 2017 ஆம்ஆண்டில் வெ ளியா ன தி ரை ப்பட த்தில் நடித்து தனுஷுக்கு ஜோடியாக எனாய் நோக்கி பயும் தோட்டா படத்தில் த மிழி ல் அ றிமு கமா னார். ஆனால் அவர் நடித்த பேட்ட படமே மு தலி ல் வெ ளியா னது. அதனை தொட ர்ந்து நடிகர் சிம்பு நடிப்பில் மெகா ஹி ட் ஆனா தி ரை ப்படம் வந்தா ராஜா வா தான் வரு வேன் என்ற ப டத் தில் நடி த்தார்.

அந்த படத்தில் மிகவும் தை ரி யசாலி யான பெ ண்ணா க, பு துமை ப் பெ ண்ணி ன் அ வதா ரமாக நடி த்திரு ப்பார். என்னதான் இவர் தமி ழ் தி ரையு லகி ல் பல வ ருட ங்களா க திரை ப்பட ங்களில் நடித்து வந் தாலும் தற்போது வரை முன்னணி நடிகை எனும் அ ந்த ஸ்தை பெ றவி ல்லை.

கோலிவுட் சினிமா து றையி ல் சில பட ங்களே நடித்து இ ருந்தா லும் இவரது தாக்கம் இ ளைஞ ர்களை தன் வசம் திரு ம்பி பார் க்க வை த்தது. தற்போது த மிழ் தெலு ங்கு என இரு மொ ழிகளி லும் மி கவு ம் பி ஸியா க பல பட ங்களி ல் நடித்து வரு கிறார் நடிகை மேகா ஆகாஷ்.

தற்போது ச மூக வ லைதள ங்களில் பி ரபல ங்களி ன் சி றுவ யது புகை ப்படம் வெளி யாகி வை ரல் ஆகி கொண்டு வருகிறது. அந்த வ கையி ல் நடிகை மேகா ஆகாஷ் என் சி றுவ யது புகை ப்பட ம் ஒன்று ச மூக வ லைத்தள த்தில் வெளியாகி உள்ளது.

இந்த புகை ப்பட த்தை பார் த்த ரசிக ர்கள் ப லரும் நடிகை மேகா ஆகாஷ் இது எவ்வளவு அ ழகா க இரு க்கி றார் என்று அந்த புகை ப்பட த்தை ஷேர் செய்து வ ருகின்றா ர்கள். இதோ நடிகை மேகா ஆகாஷின் புகைப்படம் நீங்களும் பாருங்க…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *