நடிகர் மகத்தின் மனைவி யாரென்று தெரியுமா.? அட இவங்களும் ஒரு பிரபல நடிகையா ? வெளியான புகைப்படத்தை பார்த்து வாயைப்பி ளந்த ரசிகர்கள்..!!

சினிமா

விஜய் டிவி நிக ழ்ச்சியான பிக்பாஸில் கல ந்துகொ ண்ட யா ரை யும் அவ்வளவு எ ளிதி ல் ம றந் துவிட முடி யாது. அந்த நிக ழ்ச்சி யை விட்டு செ ன்றா லும் ச மூகவ லைத் தள ப க்க த்தில் மிக அ திக மாக விம ர்சனங்களில் வி மர்சி த்து வ ருவா ர்கள். அப்படி இந்த நி கழ்ச் சியில் கலந்து கொண்டு வெ ளியே றிய ப லரை யும் விம ர்சன ங்களி ல் பா ர்த்தி ருப்போ ம்.

அந் தவகை யில் நடிகர் மகத் அவர்கள் மு தன்மு தலாக 2006ஆம் ஆண்டு நடிகர் சிம்பு மற்றும் நய ன்தாரா நடித்து வெளியான வல்லவன் திரை ப்பட த்தின் மூ லம் சி னிமா வில் அறி முகமா னார் தான் நடிகர் மகத். மேலும் சிறு சிறு க தாபா த்திர ங்க ளில் நடித்து த மி ழ்சினி மாவி ல்

ஒரு ரசிக ர்கள் ம த்தியி ல் தன க்கென ஒரு இ டத் தைப் பிடி த்துள் ளார். இப்போது அடுத்த அவருக்கு ஹீ ரோ வாக பட வா ய்ப் புகள் வர ஆர ம்பி த்திரு க்கி ன்றன. கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு விஜய் தொலை க்காட்சியில் ஒ ளிபர ப்பா ன பிக் பாஸ் நிக ழ்ச்சி யில் போ ட்டியி ட்டு

இவரை நடிகை யாஷிகாவை ஒரு த லை யாக கா த லி த் து வந்தார். ஆனால் இதெல்லாம் அந்த நிகழ் ச்சியுட ன் முடிந்து விட்ட நி லை யில் அவர் தன்னுடைய நீண்ட நாள் கா தலி யான பிராச்சியுடன் தி ரு மண ம் செய் து கொ ண்டார். இந்நிலையில் தனது அம் மாவு டன் இரு க்கும் சி றுவ யது புகை ப்பட த்தை ச மூக வலை த்தள ப க்க த்தில் ப திவி ட்டு ள்ளார்.

இதை பா ர்த் த நடிகர் மக த்தின் ரசிக ர்கள் அட நடிகர் மகத் ஆ இது.? என்று ஆ ச்சரி யத்தி ல் உள் ளா ர்கள். அ தும ட்டுமல் லாமல் தனது ம னை வியு டன் இருக்கும் பு கைப் படத் தையும் ப தவி ற்று ள்ளார். இது அந்த புகை ப்படம் நீ ங்களு ம் பாரு ங்கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *