தி டீரெ ன்று உடல்ந லக் கு றை வால் ம ருத் துவ மனை யில் அனுமதிக்கப்பட்ட பிரபல முன்னணி நடிகர்!! என்னவானது என்று தெ ரியாமல் பே ரதி ர்ச் சியான ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!!

Uncategorized

தி டீரெ ன்று உடல்ந லக் கு றை வால் ம ருத் துவ மனை யில் அனுமதிக்கப்பட்ட பிரபல முன்னணி நடிகர்!! என்னவானது என்று தெ ரியாமல் பே ரதி ர்ச் சியான ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!!

நடிகர் தென் னவன் ஒரு த மிழ் சி னிமா நடிகர் ஆவா ர். அதன் பிறகு தான் நடிகர் தென்னவன் திரை ப்படத் தொழி லைத் தொடர சென் னைக்குச் செ ன்றார். நடிகர் தென்னவன் 1990 ஆம் ஆண்டு பார திரா ஜாவின் என் உ யிர் தோ ழன் என்ற தி ரை ப் பட த்தி ல் இ ர ண்டாம் மு க் கிய க தா பாத் திர த்தி ல் நடி த்தார். இதன் மூ லம் இவர் த மிழ் சி னி மாவில் நடி க ரா க அ றி முக மானார்.

இய க் குனர் சரணின் ஜெமினி என்னும் திரை ப்பட த்தில் காய் என்ற க தாபா த் தி ர த்தி ல் ந டி த் ததற்காக வி ம ர்ச னப் பா ரா ட் டைப் பெற் றா ர். இந்த திரை ப்பட த்தின் மூ லம் இவர் ரசிக ர்கள் ம த்தியில் நல்ல வரவே ற்ப்பை பெற் றார். அதன் பின்னர் அவர் திரை ப்பட ங்களில் காய் தென் னவன் என அலைக் கப்பட்டார்.

நடிகர் வி க்ரமின் பெய ரிடப்ப ட்ட கதாபா த்திர த்திற்கு ப க்கப லமாக நடித் ததற்காக தி இந்து பத்தி ரிக்கை நி றுவனம் இவரை பெ ருமை படு த்தியது . மேலும் “அவர் ஒரு உ றுதியான வேலை யைச் செ ய்கிறார் மற்றும் அவரது ஊ டுருவும் பா ர்வை வெளி ப்பாடுக ளைக் கவ னித்து க்கொ ள்கிறது என்று

ஒரு நே ர்மறை யான விம ர் சன த் தை எழுதி இவரை பெ ருமை படு த்திய து திரை ப்பட த்தின் வெ ற்றி கார ணமாக நடிகர் கம ல்ஹாசன் அவரைத் அவரது அடுத்த திரை ப்பட த்தில் நடிப தர்காக தேர் ந்தெடு த்தார்.பிறகு வி ருமா ண்டியில் ஒரு மு க்கிய கதா பாத்திரத்தில் நடி த்தார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது.

அதற்காக அவர் நே ர்ம றையான விம ர்ச ன ங்களை யும் பெற் றார். நடிகர் தென்னவன் பின்னர் ஒரு பரி சோ தனை த் தி ரை ப்ப ட மா ன ஆ யுல் ரே கை என்னும் திரை ப்பட த்தில் மு க்கிய வேட த்தில் நடி த்தார்.மேலும், மன அழு த்த த்தின் விளி ம்பில் இரு க்கும் ஒரு மனித னின் சி த்தரி ப்பு க்காக விம ர் ச ன ப் பா ரா ட்டுக ளைப் பெ ற் றார். அவர் சுந்தரபாண்டியன் ச ண்ட க்கோ ழி

நான் தான் உள்ளி ட்ட திரை ப்பட ங்களில் துணை வேட ங்களில் காண ப்பட்டார். இவரது நடிப்பு பெரித ளவும் ம க்களால் கவனி க்க பட்டு இவ ருக்கு ஒரு இடமும் கிடை த்து வருகிறது . தற்போது இவரு க்கு தி டீர் எ ன் று உ ட ல்நி லை ச ரி இ ல்லை என்றும் அத னா ல் இவர் மரு த்து வம னையில் அ னுமதி க் ப ட்டு தீ வி ர சி கிச் சை மே ற் கொ ண் டு வ ருகிறா ர் என் று ம் த கவ ல்கள் வெ ளியா கி வ ரு கின்றன…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *