சற்றுமுன் பிரபல நடிகை தி டீரென்று தூ க்கில் தொங்கிய நிலையில் சட லமாக மீ ட்பு !! இந்த நடிகையா என்று க தறும் ரசிகர்கள் ..!!

Uncategorized

சற்றுமுன் பிரபல நடிகை தி டீரென்று தூ க்கில் தொங்கிய நிலையில் சட லமாக மீ ட்பு !! இந்த நடிகையா என்று க தறும் ரசிகர்கள் ..!!

ஒடிசாவைச் சேர்ந்த பிரபல நடிகை ரேஷ்மி ரேகா, தொலைக்காட்சி மூலம் மக்களிடையே தனக்கென தனி இடத்தை தக்க வைத்தவர். அவர் சந்தோஷ் பட்ரா என்பவரை காதலித்து வந்தார்.இவர்கள் இருவரும் திருமணம் செய்துக்கொள்ள முடிவெடுத்து தங்குவதற்கு என்று வீடு ஒன்றையும் வாடக்கைக்கு எடுத்து தேவையான பொருட்களை வீட்டில் வாங்கி வைத்தனர்.அடுத்தாண்டு இவர்களின் திருமணம் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், ம ர் ம மான முறையில் ரேஷ்மி ரேகா உ யி ரி ழந்த ச ம்ப வ ம் அ திர் ச் சியை ஏற்படுத்தியுள்ளத.

காதலருடன் ஒரே வீட்டில் வாழ்ந்த பிரபல நடிகை! தூ க் கி ல் தொ ங் கிய நிலையில் ச ட ல மாக மீட் புஇதுகுறித்து த கவல றி ந்துவந்த பொ லி ஸார் உ ட லை மீ ட்டு உ டற்கூறு ஆ ய் விற்காக அருகில் உள்ள ம ரு த்து வம னைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். பின்னர் இதுகுறித்து வ ழ க் குப்ப திவு செய்து போ லீ ஸார் வி சார ணை நடந்தி வைத்தனர். அதில் ரேஷ்மிரேகாவை அவரது காதலன் கொ லை செய் த தாக அவரது தந்தை கு ற் றச் சா ட்டியு ள்ளார். எனவே ரேஷ்மிரேகா த ற்கொ லை செய்துக்கொண்டா? அல்லது கொ லை செ ய்ய ப்பட்ட என்ற கோ ண த்தில் போ லீ ஸார் வி சா ர ணை ந டத்தி வருகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.