3 வாரத்தில் என் முடி இப்படி வ ளர இது தான் கு டித் தே ன்… இரண்டே வாரத்தில் என் மு டி இப்படி வே கமா க வளர்ந்து கொண்டே போ னது… நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க…!!

health வைரல் வீடியோ

பெண்களுக்கு பெரிய பி ரச் சனை யே முடி தான். முகத்தில் முடி வளர்ந்து இருக்கும். தாடை பகுதி, வாய்க்கு மேல் போன்ற பகுதிகளில் மெ லிசாக சிலருக்கு அ டர் த்தி யாக வும் முடியின் வளர்ச்சி இருக்கும்.

மேலும் சில பெண்கள் ஷே விங், வே க்ஸி ங் செய்ய ஆரம்பித்து விடுகின்றனர். பெண்கள் ஷேவிங் வேக்ஸிங் செய்வதன் காரணமாக முடி வளர்ச்சி தூண்டுகிறது. மேலும் முடி அ டர்த் தி யாக வளர வாய்ப்புண்டு. பெண்களுக்கு முதலில் ஏன் முகத்தில் முடி வளர்ச்சி தோன்றுகிறது. என பெண்கள் தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டும். பிறகு அதற்கு தகுந்த சி கிச் சை கள் மேற்கொண்டு வந்து முடி வளர்ச்சியை த டுக் கலா ம். இதனால் முடி வ ளர் ச்சி கு றை யு ம்.