சற்றுமுன் கார் வி ப த்தில் பிரபல இளம் நடிகை ம ரண ம்..!! தகவலை கேட்டு பே ரதிர் ச்சியில் உள்ள திரைப்பிரபலங்கள்..!! சோ க த்தில் க தறி அ ழும் குடும்பத்தினர்..!!

சினிமா

சற்றுமுன் கார் வி ப த்தில் பிரபல இளம் நடிகை ம ரண ம்..!! தகவலை கேட்டு பே ரதிர் ச்சியில் உள்ள திரைப்பிரபலங்கள்..!! சோ க த்தில் க தறி அ ழும் குடும்பத்தினர்..!!

சமீபகா லமாக பி ரபல ங்கள் ம ர ண ம் அடை ந்து வ ருவ து திரையு லகில் பெரும் அ திர்ச் சியை ஏற்படு த்திய வருகி ன்றது. அந்த வகையில் பி ரபல நடிகை ஈஸ்வரி தே ஷ்பா ண்டே மற்றும் அ வருடை ய காதலர் சுப்பம் டெட்ஜ் இருவ ரும் கடந்த 15ஆம் தே திய ன்று சுற் றுலாவி ற்கு கோவா சென் றுள் ளார்கள். அதன் பிறகு இருவ ரும் நேற்று காலை கோ வாவில் இருந்து திரு ம்பிக் கொ ண்டு வரு ம்பொ ழுது கோவா விலு ள்ள அர்போ ரா என்ற கிராம த்தி ற்கு அ ருகிலு ள்ள சாலை யில் கார் க ட்டுப்பா ட்டை இ ழந் து வி பத்து க்குள் ளானது.

அந்தக் கார் நொ றுங்கி ப ள்ள த்தில் விழு ந்தது கா ரிலிரு ந்து வெளி யே வர முடி யாமல் இருவரும் இ ற ந் து உ ள்ளா ர்கள். அடுத்த மாதம் இ ருவரு க்கும் நி ச்சயதா ர்த்தம் நடக்க இ ருந்த நிலையில் தற்போது கார் வி ப த்தில் இருவ ரும் உ யி ரிழ ந்த ச ம்பவ ம் அவர் களின் குடும் பத்தை மற்றும் நண்ப ர்களை பே ரதி ர்ச்சி யை ஏ ற்படு த்தியு ள்ளது.

மேலும் இவ ர்கள து உ டலை யும் காரை யும் தீ யணை ப்பு வீர ர்கள் மீட்டு வருகி ன்றா ர்கள். சி றுவயதி லிருந்தே நடி கையாக வேண்டும் என்ற எ ண்ண த்தில் சமீப த்தி ல்தான் இந்தி மற்றும் மராத்தி பட ங்களி ல் நடித்து பட ப்பிடி ப்பை முடி த்து ள்ளார். மேலும் இவர் நடித்த திரை ப்பட ங்கள் வெ ளிவரா த நிலை யில் இவர் உ யி ரிழ ந்த பெரும் அ திர் ச்சி யை ஏற்ப டுத்தியு ள்ளது என்று கூறியு ள்ளா ர்கள்…