70 ஹிட்ஸ்களில் கொடிகட்டிப்பறந்த பிரபல முன்னணி நடிகை சரோஜா தேவியா இது.? 87 வயதாகியும் சரோஜாதேவி எப்படி உள்ளார் என்று தெரியுமா.? இதோ ..!!

சினிமா

நடிகர் நடி கைகள் நீ ண்ட ஆ ண்டுக ளாக திரை த்து றையில் நடித்து வ ருவது ஒ ன்றும் பெ ரிதான வி ஷயம் கிடை யாது. ஆனால், ஒரு சில நடி கைகள் 70 காலக ட்ட ங்களில் அல்லது எ ன்பது காலக ட்ட ங்களில் இரு ந்து இன் றுவரை கூட ஒரு சில ரில் நடி த்து வருகி றார்கள். அவர்கள் நடி த்தால் இன் றும் அவ ர்களு க்கென்று ஒரு த னி ர சிகர் பட்டா ளமே இருக்கி ன்றது.

அந்த வகையில் 70 காலக ட்டங்க ளில் கொ டிகட் டி ப றந்த நடிகை சரோஜாதேவி. இவர் முன் னணி நடி கைகளில் ஒ ருவராக இரு ந்து வந்து ள்ளார் என்ப து குறிப்பி டத்தக்கது. நடிகை சரோஜா தேவி எ ன்றதும் நம் நினை க்கு வரு வது அ ன்பே வா திரைப்ப டத்தி ல் வரும் சி ட்டு க்குரு வி முத் தம் கொடு க்க பாடல் தான்.

இன்ற ளவும் அந்த பாடல் இ ன்றள வும் நிலைத் து இருக்க அ வரின் ந டனம் தான் கா ரணமா க அமை ந்து ள்ளது என்று கூட சொல் லலாம். இந்த பாட லை கே ட்டாலே ஒரு நிமிடம் ச ட்டெ ன்று திரும்பி பார் க்கும் வய தானவ ர்களை நாம் கட் டாய ம் பா ர் த்திருப் போம்.

ஆனால், இந்த நூற் றாண்டு குழ ந்தைகளு க்கு சரோஜா தேவி எ ன்றவு டன் ஞாப கம் வருவது நடிகர் சூர் யா நடி ப்பில் நடித்து கே.எஸ். ரவி க்குமார் இ ய க்கிய ஆதவன் என்று திரை ப்படம் தான் நாம் அ வ் வளவாக நடிகை சரோஜா தே வியை பற்றி அறி ந்திரு க்க வாய் ப்பு இல் லை என் றாலும்.

நடிகை சரோஜா தேவி த மிழ் சி னிமாவி ன் ஒரு ச காப்த ம் என்று சொன் னால் அது மிகை யாகது. அப்படி நடி ப்பில் ஒரு சகா ப்த தை உ ருவாக்கிய வரின் த மிழ் திரையு லகில் கன் னடத்து ப யிங்கிளி என பே ரெடுத்த வர் நடிகை சரோஜா தேவி. இவர் த மிழில் 1957ஆம் ஆண்டு வெ ளியா ன த ங்கமலை ரகசி யம் திரை ப்பட த்தின் மூல ம் அறிமுகமா னார்.

ஆனால், இதற்கு முன் பல கன் னட திரை ப்பட ங்களில் நடி த்து ள்ளார் என்பது குறி ப்பிட த்த க்கது. நடிகர் எம்.ஜி.ஆர், சிவாஜி கணேசன், ஜெமினி, முத்துராமன் என பல முன் னணி த மி ழ் நட் சத்திர ங்களு டன் இணை ந்து நடி த்துள் ளார் நடிகை சரோஜா தேவி. இவர் க டைசியாக நடிகர் சூர் யா நடி ப்பில் வெளியா கியிரு ந்த ஆதவன் திரை ப்பட த்தில் நடி த்திரு ந்தார்.

இ ந்நிலையி ல் நடி கை ச ரோஜா தேவியி ன் ச மீப த்தி ய புகைப் படம் ஒன்று வெளியா கியு ள்ளது. மேலும், இவர் வீ ட்டில் பூ ஜை ந டைபெற் ற புகை ப்படம் ஒன்று த ற் போது இணைய தளத்தி ல் வெளியா கி வைர லாகி கொண்டு வரு கின்றது. அந்த புகை ப்பட த்தை பார் த்த ரசிக ர்கள் ஷே ர் செ ய்து வருகி றார்கள்…