90’ஸ் கிட்ஸ்களின் பேவரைட் “மைடியர் பூதம்” சீரியலில் நடித்த குழந்தையை ஞாபகம் இருக்கா.? அட இந்த பிரபல நடிகையா.? புகைப்படத்தைப் பார்த்து ஷா க் கான ரசிகர்கள்..!!

சினிமா

பிரபல தொ லைக் காட்சி யில் ஒ ளிபர ப்பப் பட்ட மை டி யர் பூ த ம் சீரியல் 90களின் போ ராட்டங் கள் நிகழ் ச்சி யாக அர ங்கேறி யது. மேலும் பள் ளிக்கூ டத்தி ல் மாண வர்க ள் வகுப்பு முடித்த பிறகு வே கமா க வீட்டி ற்கு ஓடி வந்து பையை தூ க்கி எறி ந்துவி ட்டு

டிவியில் முன் அமர்ந்து பார்க்கும் சோ எ ன்றால் அது மைடி யர் பூ த ம் தான்.இந்த சீரியலில் மூசா என்ற க தாபா த்திரத் தில் நடித்த சி றுவ ன் தான் அ பிலா ஷ் மக் களுக் கு ஏதாவது

ஒரு பி ரச் சனை என் றால் மூசா வா என்று சொ ன்னா ள் உட னே வந்து உதவி செய்யு ம் மூசா தற் போது இ ன்ஜினி யரிங் படித்து மு டித்து விட்டு சினிமாத் து றை யில் பணியாற்றி வருகி றார்.

தற்போது அந்த சீரியலில் நடித்தார் கு ட்டி கு ழந் தைகள் அனை வரும் பல தி ரைப் படங் களில் நடித்து வ ருகிறா ர்கள். அந்த வகையில் நிவேதா தாமஸ், பரத்பாலா, கௌதம், ஹரிதா என அ னைவ ரும் சினி மாவை

ஒரு சிலர் க தா பா த்திர த்தில் நடித்து வரு கிறார் கள்… அந்த சீரியல்யில் ஹரிதா என்ற கதா பா த்திர த்தில் நடித்த பெண் தற்போது எப்படியுள்ளார் பாருங்க.